Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomocą prawną w zakresie prawa administracyjnego. Usługi prawne dotyczą porad prawnych, sporządzania informacji i opinii prawnych oraz reprezentowania Klientów przed właściwymi organami postępowania administracyjnego, jak i sądami administracyjnymi obu instancji. Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowo–administracyjnych, w tym sporządzania odpowiednich pism, odwołań, wniosków, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • przygotowywania opinii prawnych w sprawach z zakresu materialnego prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • pomoc prawną w przedmiocie:
  • zaskarżenia decyzji administracyjnej,
  • przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji,
  • zaskarżenia uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej,
  • zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia,
  • skargi na bezczynność organów administracji publicznej,
  • wznowienia postępowania administracyjnego,
  • stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej,

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.