Polityka prywatności

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy Państwa, iż Ewa Buchowiecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Buchowiecka” (dalej jako: „Kancelaria”) przetwarza między innymi dane osobowe:

 1. klientów Kancelarii będących osobami fizycznymi;
 2. w przypadku klientów Kancelarii będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów;
 3. dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;
 4. osób zgłaszających się do Kancelarii w celu uzyskania pomocy w zakresie doradztwa prawnego świadczonego przez kancelarię, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów Kancelarii;
 5. osób współpracujących z Kancelarią w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez Kancelarię;

W przypadku gdy jest to niezbędne do świadczenia pomocy prawnej możemy przetwarzać ponadto:

 1. dane i informacje na temat członków Państwa rodziny;
 2. informacje na temat Państwa dochodów, podatków, jak również inne informacje finansowe;
 3. dane szczególnej kategorii obejmujące dane medyczne, w tym o stanie zdrowia, dane o i z postępowań sądowych, karnych, administracyjnych, egzekucyjnych, spornych, dyscyplinarnych, dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej.

W związku z powyższym Kancelaria przekazuje Państwu istotne informacje związane z faktem przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Ewa Buchowiecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Buchowiecka”, ul. Sikorki 14/3, 31-589 Kraków, NIP 5742008732, REGON 380936402.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Można się z nami skontaktować:

 1. telefonicznie: 508 102 328;
 2. pod adresem e-mail: e.buchowiecka@kancelariabuchowiecka.pl;

JAKIE SĄ CELE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach zapewnienia świadczenia przez Kancelarię – w sposób profesjonalny, zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz Zasadami Etyki Zawodu – pomocy (obsługi) prawnej.

W tym zakresie dysponowanie przez Kancelarię danymi osobowymi jest niezbędne:

 • dla wykonania umów, których Państwo i Kancelaria są stronami; najczęściej chodzi o umowy dotyczące świadczonej przez naszą Kancelarię pomocy (obsługi) prawnej lub o umowy w sprawie świadczenia przez Państwa na naszą rzecz jakichkolwiek usług, w tym do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem takiej umowy,
 • dla realizacji obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa,
 • do ochrony Państwa żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej (na rzecz której świadczymy pomoc prawną),
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych – wskazanych w dalszej części niniejszej informacji.

W każdym przypadku przetwarzania danych osobowych przez naszą Kancelarię, zachodzi przynajmniej jedna z powyższych przesłanek. Kancelaria nie przetwarza danych osobowych, jeżeli nie jest w stanie wykazać niezbędności przetwarzania dla realizacji któregokolwiek z powyższych celów.

PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych, a w przypadku Kancelarii mamy do czynienia, zasadniczo, z trzema podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych:

 1. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy – ta przesłanka legalności przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię będzie występowała w sytuacji, gdy zawrzemy z Państwem umowę dotyczącą świadczenia przez Państwa na naszą rzecz jakichkolwiek usług lub umowę w sprawie świadczenia przez naszą Kancelarię pomocy (obsługi) prawnej lub będziemy podejmowali na Państwa żądanie czynności przygotowawcze do zawarcia takiej umowy;
 2. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego – m.in. obejmujących obowiązek podania danych osobowych stron postępowań przy poszczególnych czynnościach procesowych, sądowych, administracyjnoprawnych i innych, realizowanych przez Kancelarię (art. 6 ust.1 pkt. c) RODO),
 3. 6 ust. 1 lit. d) RODO – niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – w tym wypadku ta przesłanka będzie występowała ze względu na podejmowanie przez Kancelarię działań prawnych i faktycznych zmierzających do ochrony tego rodzaju interesów w ramach świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej; w tym wypadku przetwarzanie danych osobowych ma związek z działaniami realizowanymi na Państwa rzecz albo na rzecz innych osób fizycznych w sprawach lub postępowaniach, w których Państwo występują w jakimkolwiek charakterze (jako powód, pozwany, uczestnik, zainteresowany, świadek, biegły, pełnomocnik lub przedstawiciel, etc.);
 4. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych –przesłanka ta dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione interesy. Wystąpi zazwyczaj wtedy, gdy przetwarzanie danych osobowych nie może opierać się na żadnej z przywołanych wcześniej podstaw prawnych. Za uzasadnione interesy uznajemy w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 1. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz czas niezbędny dla realizacji przez strony tej umowy wynikających z niej roszczeń;
 2. w przypadku niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – do czasu zrealizowania tych interesów lub ich wygaśnięcia;
 3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu (tj. do dnia, w którym dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć);
 4. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane s a na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

W każdym jednak przypadku dane osobowe, którymi dysponuje Kancelaria, nie będą przetwarzanie przez okres krótszy, niż ustawowo wymagany dla przechowywania danego rodzaju informacji.

JAKIM PODMIOTOM KANCELARIA MOŻE PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe, w zależności od konkretnej potrzeby uzasadnionej łączącym nas stosunkiem prawnym lub faktycznym, mogą być udostępniane:

 1. radcom prawnym, adwokatom, aplikantom, praktykantom (studentom) – zatrudnionym w kancelarii lub świadczącym na rzecz Kancelarii usługi prawnicze, w związku z wykonywaniem tego rodzaju usług;
 2. firmie informatycznej, obsługującej (serwisującej) system teleinformatyczny Kancelarii;
 3. wybranym instytucjom państwowym, organom władzy lub wykonującym zadania publiczne (sądom, komornikom sądowym, mediatorom, kuratorom, organom kontroli skarbowej, innym organom ochrony prawnej);
 4. kancelariom notarialnym – w celu przekazania danych niezbędnych do sporządzenia umów lub przygotowania do tych umów oświadczeń w formie notarialnej;
 5. bezpośrednim doradcom (prawnym, księgowym, inwestycyjnym, tłumaczom, etc.) osób, których dane dotyczą oraz innym podmiotom – na Państwa życzenie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Kancelaria zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Kancelaria informuje jednak, że może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego w sposób i na warunkach określonych przez stosowne przepisy prawa. Powyższe może nastąpić w przypadku np. zlecenia wykonania określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przekazanie nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na sowim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KANCELARIĘ

W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Państwa przekazane Kancelarii, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane.

Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się z Kancelarią.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

PRAWO SPRZECIWU

Mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Państwa szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w powyższych celach, co do których wyrazili Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Państwa zgody, mają Państwo możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie nam przez Państwa danych osobowych jest co do zasady dobrowolne.
Proszę jednak pamiętać, że Państwa dane osobowe mogą być niezbędne do wykonania umowy. Niepodanie danych kontaktowych w postaci telefonu czy adresu e-mail może powodować problemy ze skontaktowaniem się z Państwem lub opóźnienia w tym zakresie.

Kancelaria nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Serwis http://www.kancelariabuchowiecka.pl/ korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Na naszej stronie używamy wtyczek społecznościowych różnych serwisów społecznościowych. Nie mamy jednak wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez tych dostawców. Bliższe informacje na temat wtyczek społecznościowych znajdują się poniżej:

Facebook

Kancelaria posiada stronę firmową (Funpage) na portalu społecznościowym Facebook i korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych i zapewnianych przez Facebook Inc., adres: 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Kancelaria korzysta z następujących narzędzi portalu społecznościowego Facebook: a) wtyczki Facebook na Stronie internetowej Kancelarii (button przekierowujący) oraz innych narzędzi społecznościowych, oferowanych przez Facebook przy prowadzeniu strony firmowej (Funpage) Kancelarii. Wtyczki i inne narzędzia społecznościowe pozwalają portalowi Facebook nawiązać interakcję z przeglądarką Użytkownika, który wszedł na Stronę internetową Kancelarii i wyświetlić informację, iż przeglądano Stronę Kancelarii oraz z jakiego numeru IP. Kiedy Użytkownik odwiedza Stronę internetową Kancelarii zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Facebook i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Facebook. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, Facebook może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Facebooka. Po wciśnięciu określonego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Facebook przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką Facebook. Dane te przechowywane są na serwerach Facebook. Na działania własne Facebook Kancelaria nie ma wpływu. Więcej informacji o polityce prywatności Facebook znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/policy.php.

Serwery, na których dane są przechowywane znajdują się poza Unią Europejską, najczęściej w USA. Facebook Inc. przystąpiła jednak do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez prawo Unii Europejskiej. Jak już wspomniano wyżej, w przypadku przedsiębiorstw posiadających ten certyfikat Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych.

LinkedIn

Kancelaria posiada również stronę zorganizowaną na portalu społecznościowym LinkedIn i korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych i zapewnianych przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Kancelaria korzysta z wtyczki LinkedIn na Stronie internetowej Kancelarii (button przekierowujący) oraz innych narzędzi społecznościowych, oferowanych przez LinkedIn przy prowadzeniu strony firmowej Kancelarii. Kiedy Użytkownik odwiedza Stronę internetową Kancelarii zawierającej wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem LinkedIn i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu LinkedIn. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie LinkedIn. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu LinkedIn przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane. Na działania własne LinkedIn Kancelaria nie ma wpływu. Więcej informacji o polityce prywatności LinkedIn znajdziesz na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


W Kancelarii przykładamy wyjątkową wagę do ochrony danych osobowych, które pozyskaliśmy. Objęte są one nie tylko ochroną wynikającą z przepisów RODO, ale także z przepisów nakładających na nas tajemnicę zawodową w zakresie informacji, które pozyskaliśmy w związku ze świadczeniem pomocy prawnej.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.